سیاست این موسسه در بکارگیری کارکنانی است که کارائی و توانائیهای مناسب را در انجام وظایف محوله داشته باشند. لذا کارکنان فنی موسسه حداقل دارای مدرک لیسانس در رشته های مرتبط از جمله حسابداری، مدیریت، اقتصاد و مهندسی کامپیوتر از دانشگاه های معتبر می باشند. همچنین به منظور ارتقاء سطح علمی و آشنائی کارکنان با آخرین تحولات در دانش حسابداری، حسابرسی و سیستم های مدیریت، دوره های آموزشی از طريق جامعه حسابداران رسمي ايران برای کارکنان در نظر گرفته می شود. علاوه بر آن ارزیابی کارکنان بر اساس مبانی دقیق و بطور مستمر انجام می شود.

تعداد پرسنل موسسه در حال حاضر 106 نفر است که به تفكيك رده های حرفه اي مختلف به شرح زیر می باشند:

رده شغلی تعداد - نفر
شريك (حسابداران رسمي) 10
مدیر (حسابداران رسمي) 4
سرپرست ارشد 4
سرپرست 12
حسابرس ارشد 12
حسابرس 45
كمك حسابرس 8
کارشناس رایانه 4
كارشناس خدمات مالي 7
--------- 106