• انجام حسابرسی صورتهای مالی، حسابرسی داخلی، حسابرسی عملیاتی و سایر خدمات اطمینان بخش و رسیدگیهای ویژه

  • ارائه خدمات حسابداری، ارائه سیستم های مالی، اصلاح حساب، تنظیم حسابها و تهیه صورتهای مالی و ارزیابی سهام

  • ارائه مشاوره و طرحهای لازم در زمینه استفاده بهینه از منابع مالی و دستیابی به اهداف سازمانی و طراحی سیستم های کنترل داخلی، مشاوره حقوقی و مالی در مورد مالیات شرکتها، قراردادهای مالی، حقوق تجارت و تجارت بین المللی و مشاوره در حوزه مالی مرتبط با قوانین كار و تامین اجتماعی